О. Розанова. Буфет с посудой. 1915http://www.ppmurmansk.ru/doljnikovnagreyutvposlednyuyuochered_16739.html